• Regulamin

 

 1. Sklep Internetowy „TheKretka1” działający pod adresem TheKretka1.com
  prowadzony jest przez Firmę Cappellificio "Tre Stelle" Daniel Pawłowski ,z siedzibą w Warszawie przy ul. Świdnickiej 4a, numer NIP 5242715774 Regon  146945730  prowadzącą działalność działalność gospodarczą na podstawie wpisów do Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta Miasta st. Warszawy
 2. Sklep Internetowy TheKretka1.com prowadzi sprzedaż detaliczną poprzez internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową TheKretka1.com.
 3. Klienci korzystający ze sklepu internetowego TheKretka1.com dokonują rejestracji i tworzą w ten sposób konto, w którym gromadzone są następujące dane: (imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej) oraz informacje o Kliencie dotyczące jego zamówień.
 4. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Klienta zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.
 5.  Realizacja zamówienia następuje, po otrzymaniu płatności bądź otrzymaniu maila z potwierdzeniem chęci zakupu „za pobraniem”.
 6.  Czas realizacji zamówienia (nadania przesyłki przez Sprzedawcę) wynosi odpowiednio:
  - w przypadku płatności „za pobraniem” - do 3 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia
  złożenia zamówienia
  - w przypadku płatności przelewem (przedpłata) – do 3 dni roboczych od dnia zarejestrowania
  wpływu należnej kwoty na konto sklepu.
  - w przypadku płatności kartą – do 3 dni roboczych od dnia uzyskania pozytywnej autoryzacji
 7.  Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Klienta.
 8. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.
 9.  Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.
 10.  Formy płatności

*Przelew bankowy na konto nr 49249000050000450023997587 Alior Bank S.A.

*Przy odbiorze: zapłata kurierowi w momencie dostarczenia przesyłki.

*Przelew natychmiastowy.

*Karty płatnicze:

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

   Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

    W wybranych przypadkach TheKretka1.com zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej t      ego typu zamówień.

11. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych TheKretka1.com są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragon lub na życzenie faktura VAT. 
12. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski oraz za granicę za pośrednictwem Poczty Polskiej (Pocztex), lub za pośrednictwem firmy kurierskiej (tylko na terenie Polski).
13. W momencie potwierdzenia przez Klienta wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.
Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami),
Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami) oraz w Ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 poz.1176).
14. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
15. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym „TheKretka1”, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.
16. Odstąpienie od umowy.  
Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi Załącznik nr 1 niniejszego regulaminu, przy czym Klient nie ma obowiązku korzystania z przedmiotowego wzoru oświadczenia.
W wypadku odstąpienia od umowy zakupiony przez klienta towar podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni z dołączonym paragonem.
Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych od dnia złożenia oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez Klienta przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu.W przypadku gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej zwrot nastąpi na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.
W razie odstąpienia od umowy Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia, cech i funkcjonowania rzeczy.
Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 Ustawy z dnia 30.05.2014 r.
17.Reklamacje. 
Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
- Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać pisemnie na adres sklep@TheKretka1.com lub b przesłać na adres Cappellificio "Tre Stelle" Daniel Pawłowski ,03-982 Warszawa  ul. Świdnicka 4a,. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać:
*Imię, nazwisko, adres, adres e-mail oraz telefon kontaktowy Klienta,
*Datę zawarcia Umowy,
*Przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,
*Okoliczności uzasadniające reklamację,
*Dowód zakupu reklamowanego produktu.
-Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych. Odpowiedź w sprawie reklamacji będzie wysłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
-W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie naprawiony bądź wymieniony na nowy i zostanie odesłany na koszt Sprzedawcy na adres Klienta, wskazany w formularzu reklamacyjnym. W momencie, w którym towaru nie będzie można naprawić ani wymienić na nowy, Sklep zwróci Klientowi pieniądze na wskazany przez niego rachunek bankowy w 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania numeru rachunku lub w inny wskazany przez Klienta sposób.
-W przypadku odrzucenia reklamacji, towar odsyłany jest na koszt Sprzedawcy na adres Klienta wskazany w formularzu reklamacyjnym.
18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za
szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271)
oraz ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Dz. U. nr 141 poz.1176 o szczególnych warunkach
sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
19. W przypadku Klientów nie będących konsumentami pkt 1 14 i 15 Regulaminu nie stosuje
się. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej (m.in. dokonującej
zakupu towaru) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
20. Wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem
teleinformatycznym Sklepu:
* Dostęp do sieci Internet,
* Do dostępu do witryn WWW - przeglądarka www (rekomendowany Microsoft Internet
Explorer).
* Do odbierania wiadomości pocztą elektroniczną - posiadanie konta e-mail.
21. Zmiana regulaminu
Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
Zmiany Regulaminu nie będą jednak w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy.
22. Polityka Ochrony Prywatności.
„TheKretka1” przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Dane podawane podczas rejestracji są wykorzystywane tylko i wyłącznie do realizacji zamówienia oraz do informacji przekazywanych drogą elektroniczną za zgodą klienta.
23. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
24. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 14.06.2017